50. edycja Bachanaliów w Zielonej Górze wystartowała. Mamy dla was konkurs, w którym możecie wygrać bilety na koncerty 10 i 11 czerwca.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania są zaproszenia na koncerty 50. edycji Bachanaliów w Zielonej Górze. W piątek, 10 czerwca na scenie zagrają m.in. Igo i Pro8l3m, w sobotę 11 czerwca zaplanowano koncerty: Sweet Monady, Łydka Grubasa, Oki, a gwiazdą wieczoru będzie Agnieszka Chylińska.

Mamy do rozdania 10 zaproszeń ważnych dla jednej osoby na każdy z dni koncertowych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy na naszym profilu na Facebooku Wyborcza.pl Zielona Góra pod postem konkursowym odpowiedzieć na zadanie konkursowe: Na koncert którego z artystów, występujących na Bachanaliach, czekasz najbardziej i dlaczego?

Uzasadnienia prosimy dodawać w komentarzach pod postem konkursowym do środy 8 czerwca, do godz. 15. Prosimy także o wskazanie, dnia koncertowego (10 lub 11 czerwca), którym jest się zainteresowanym.

Jury konkursowe wybierze najciekawsze, najbardziej oryginale komentarze i ich autorów nagrodzi zaproszeniami na koncert. Przypominamy również, że raz dodanej odpowiedzi nie można edytować, by brała udział w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj bilety na Bachanalia w Zielonej Górze"

1. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr 59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44, e-mail: promocja@poznan.agora.pl. Konkurs nie jest organizowany ani administrowany przez serwis Facebook.

2. Fundatorem Nagród w konkursie jest:

Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Podgórna 50B (DS. Rzepicha, p. 16), 65-245 Zielona Góra

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. Uczestnikami mogą być osoby spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie oraz w regulaminie serwisu Facebook. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani stali współpracownicy organizatora ani fundatora ani ich małżonkowie ani krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.

4. Aby wziąć udział Konkursie, należy - w terminie od 6 czerwca 2022 r. od godz. 7.00 do 8 czerwca 2022 r. do godz. 15 wykonać zadanie konkursowe tj. opublikować na profilu Wyborcza.pl Zielona Góra na Facebooku post zawierający odpowiedź na zadanie konkursowe: Na koncert którego z artystów, występujących na Bachanaliach, czekasz najbardziej i dlaczego?

Ponadto w poście należy wskazać, którą z nagród uczestnik jest zainteresowany (tj. zaproszeniem na koncerty w dniu 10 czy 11 czerwca 2022 r.), w razie ewentualnej wygranej. Każdy z uczestników może wskazać, że jest zainteresowany każdą z nagród (zaproszenie na koncerty 10 i 11 czerwca), przy czym jednemu uczestnikowi może być przyznana tylko jedna nagroda.

Podane godziny podane są godzinami czasu obowiązującego w Polsce. Po opublikowaniu posta nie można w nim dokonywać zmian. Za moment zgłoszenia do Konkursu uznaje się moment opublikowania postu.

5. Uczestnicy Konkursu nie mogą w poście zamieszczać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami ani mogących naruszać cudze prawa lub cudze dobra osobiste (tj. w szczególności posty nie mogą zawierać treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek dobre imię; posty nie mogą zawierać treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących zabijanie lub dręczenie zwierząt; posty nie mogą zawierać przekazów obscenicznych, godzących w uczucia religijne ani zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu). W poście nie można zamieszczać utworów cudzego autorstwa (w tym grafik, zdjęć, rysunków, komentarzy ani wypowiedzi innych osób ani firm) ani wizerunków osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania postów niezgodnych z prawem lub naruszających warunki określone w niniejszym regulaminie. Posty niezgodne z ww. warunkami nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

6. W konkursie wybranych zostanie 20 zwycięzców - autorów postów, które zostaną uznane przez Organizatora za najciekawsze i najoryginalniejsze. Organizator może odstąpić od przyznania wybranych nagród, jeżeli uzna, że opublikowane zadania konkursowe nie spełniają założonych w niniejszym regulaminie standardów.

Każdemu zwycięzcy zostanie przyznana jedna z następujących nagród:

(a)    Każdy z 10 zwycięzców otrzyma jedno zaproszenie ważne dla jednej osoby na koncerty Dni Kultury Studenckiej Bachanalia w Zielonej Górze w piątek 10 czerwca 2022.

(b)   Każdy z kolejnych 10 zwycięzców otrzyma zaproszenie ważne dla jednej osoby na koncerty Dni Kultury Studenckiej Bachanalia w Zielonej Górze w sobotę 11 czerwca 2022,

przy czym dany uczestnik może otrzymać nagrodę w kategorii, która została przez niego zadeklarowana w poście konkursowym.

Organizator do 9 czerwca 2022 r. poinformuje zwycięzców o przyznanej nagrodzie oraz sposobie jej realizacji na Messengerze zwycięzców.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy składać w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu (datą zakończenia konkursu jest 9 czerwca  2022 r.). Reklamacje należy składać na adres e-mail: promocja@poznan.agora.pl lub na adres Organizatora: Agora S.A., oddział w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14-stu dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia otrzymania nagrody, a w razie jej nieotrzymania - w terminie 60 dni od dnia otrzymania wiadomości o przyznanej nagrodzie. Reklamacje należy składać na adres e-mail: promocja@poznan.agora.pl lub na adres Organizatora: Agora S.A., oddział w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań z dopiskiem Konkurs Bachanalia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14-stu dni zgodnie z danymi podanymi w reklamacji.

9. Postanowienia punktów 7 i 8 nie ograniczają praw uczestników do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym - po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM

I Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732).

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@agora.pl.

II Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu doręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

III Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci zamieszczonych przez nich postów wraz ze swoim identyfikatorem w serwisie Facebook będą przetwarzane w ramach Profilu Organizatora przez czas określony przez Uczestnika - każdy z Uczestników może w każdym czasie usunąć swój post. Nadto post może zostać usunięty w każdym przez Organizatora jeżeli będzie sprzeczny z warunkami określonymi w punkcie 5 niniejszego Regulaminu - w takim przypadku dany post wraz z identyfikatorem będzie przetwarzany do czasu usunięcia przez organizatora Konkursu.

IV Dane osobowe zwycięzców, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę, będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody. Okres ten może zostać przedłużony, w razie zgłoszenia tych roszczeń - do czasu rozstrzygnięcia sprawy wynikającej ze zgłoszonego roszczenia.

V Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami) - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

VI Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo.

VII Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie posta konkursowego jest potrzebne do udziału w Konkursie.

* RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU FACEBOOK

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem